KVKK Müşteri-Aday Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (“vdf”) olarak, siz değerli müşterilerimiz için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında vdf’nin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK uyarınca vdf “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, Müşteri ya da Potansiyel Müşteri olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile vdf tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (“6361 sayılı Kanun”) başta olmak üzere kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde,

Potansiyel Müşterilerimize ilişkin işleme amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

• Masak yükümlülüklerimiz uyarınca kredi talebinizin alınabilmesi için müşteri tanıma süreçlerinin yürütülmesi,

• 6361 sayılı Kanun uyarınca kredibilite ve risk çalışmasının yapılması ve KKB süreçlerinin yürütülmesi, • PEP/Sanction sorgulamalarının yapılması,

• Başvuruya ilişkin değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilebilmesi,

• Şikâyet ve başvuru süreçlerinin takibi,

• TNB ve Tramer süreçleri için verinin işlenmesi,

• Talep halinde adli makamlara talep edilen bilgi ve kayıtların sunulabilmesi,

• Hukuki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, tahsilat süreçlerinin yürütülmesi,

• İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, 

• Finansal kontrol ve risk yönetimi raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Müşterilerimize ilişkin işleme amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

• Teminat süreçlerin yürütülebilmesi,

• Masak yükümlülüklerimiz uyarınca kredi talebinizin alınabilmesi için müşteri tanıma süreçlerinin yürütülmesi,

• 6361 sayılı Kanun uyarınca kredibilite ve risk çalışmasının yapılması ve KKB süreçlerinin yürütülmesi,

• Başvuruya ilişkin değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilebilmesi,

• PEP/Sanction sorgulamalarının yapılması,

• Şikâyet ve başvuru süreçlerinin takibi,

• TNB ve Tramer süreçleri için verinin işlenmesi,

• Talep halinde adli makamlara talep edilen bilgi ve kayıtların sunulabilmesi,

• Hukuki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, tahsilat süreçlerinin yürütülmesi,

• İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

• Finansal kontrol ve risk yönetimi raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• Müşterilerimize sunulan finansman hizmetlerinin güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterimiz ile iletişime geçilebilmesi, bu hususta gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

• BDDK uyarınca sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

• Ödeme yapılmaması halinde ödeme takibi amaçlı iletişim ve temerrüt halinde hukuki takip,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenme hukuki sebebine dayalı olarak;

• Müşteri memnuniyeti amaçlı süreçler,

• Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

• İş stratejisi geliştirmek için istatiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

• İç Kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,

Açık rızanızın varlığı halinde;

• İstatistiksel değerlendirmeler, veri analitiği ve pazar araştırmaları amacıyla anket yapılması,

• Size özel kampanya ile avantajların çalışılması ve bildirilmesi,

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Potansiyel Müşterilerimize ilişkin işlenen veriler aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Kategorileri                      İşlenen Verileri
Kimlik bilgileriniz Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, kimlik belgenizde yer alan sair bilgiler, vergi kimlik numarası, yaş,
İletişim bilgileriniz GSM numarası, e-posta adresi, işyeri/yerleşim yeri adresi
Finansal bilgileriniz Gelir düzeyi, finansal kurumlar nezdindeki kredi/borç bilgisi KKB’den alınan risk skor bilgisi, ödeme alışkanlıkları bilgisi, vergi dairesi
Müşteri bilgileriniz Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri, imza beyannamesi veya imza sirküleri
Mesleki bilgileriniz İşyeri - unvan
Eğitim bilgisi Eğitim durumu
İşitsel Veriler Çağrı merkezi kayıtları

Müşterilerimize ilişkin işlenen veriler aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Kategorileri                      İşlenen Verileri
Kimlik bilgileriniz Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, kimlik belgenizde yer alan sair bilgiler, vergi kimlik numarası, yaş, imza.
İletişim bilgileriniz GSM numarası, e-posta adresi, işyeri/yerleşim yeri adresi
Finansal bilgileriniz Gelir düzeyi, finansal kurumlar nezdindeki kredi/borç bilgisi KKB’den alınan risk skor bilgisi, ödeme alışkanlıkları bilgisi, vergi dairesi
Müşteri bilgileriniz Müşteri numarası, sözleşme numarası, müşteri tipi, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri, imza,imza beyannamesi veya imza sirküleri
Müşteri işlem verileri Kredilendirilen ürün ya da hizmetin niteliği,
Mesleki bilgileriniz İşyeri - unvan
Eğitim bilgisi Eğitim durumu
Sağlık verileri Sağlık raporu (Sadece, ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerimizden sağlık raporu talep edilmektedir.)

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1. ve 5/2. maddesi çerçevesinde sizlerden, finansmanı için başvuruda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcılarından ve distribütörlerinden, internet sitelerimizden, mobil uygulamadan, çağrı merkezimizden ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlardan, çözüm ortaklarımızdan ve yasal mercilerden, internet sitemiz, vdf ile iletişim sağladığınız iletişim kanalları ve bayilerimiz aracılığı ile toplanmakta ve otomatik yollarla ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ortamda işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan alıcı gruplarına belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında aktarılabilir:

Resmi Makamlar: Kredi satış sürecinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan müşteri tanıma ödevinin yerine getirilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, sözleşme süreçlerinin takibi, dava/icra takibi süreçlerinin yürütülmesi, mevzuat gereği mali bildirimlerin yapılması amaçlarıyla BDDK, SPK, TCMB, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar ile paylaşım yapılabilmektedir.

Yurt içi grup şirketleri ve yurt içinde yerleşik diğer taraflar: Kredi satış ve değerlendirme süreçleri, mevzuattan kaynaklanan müşteri tanıma ödevinin yerine getirilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, sözleşmelerin imzalanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla faydalanmak için başvuruda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcıları, distribütörleri, finansman hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği Bankacılık Kanunu ve sair mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlarla, sözleşme imzalanan program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve dava/icra takibi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla destek alınan çözüm ortaklarımızla; risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme veya alacağın devri işlemlerinin veya finansman sağlanması kapsamında gerçekleştirilecek menkul kıymetleştirme işlemlerinin yapılması amaçlarıyla bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde rol alan taraflarla ve hissedarımız olan gruplara ait şirketler ile paylaşım yapılabilmektedir.

Yurt dışı grup şirketleri ve yurt dışında yerleşik diğer taraflar: Bu kapsamda kişisel veriler; ilgili alanlarda açık rızalarına sahip olduğumuz müşterilerimiz için, müşteri ilişkileri yönetimi, sunulan içerik ve kampanyaların kişiselleştirilmesi ve ayrıca sözleşme veya alacağın devri işlemlerinin veya finansman sağlanması kapsamında gerçekleştirilecek menkul kıymetleştirme işlemlerinin yapılması amaçlarıyla ilgili işlemler kapsamında, iş ortaklarımıza ve grup şirketlerimize veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

vdf’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir.

5.KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verileriniz vdf tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK’nin 11. maddesi kapsamındaki aşağıda belirtilen haklarınızı vdf’ye başvurarak her zaman kullanabilirsiniz.

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 4 kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi www.vdf.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formunu doldurarak;

• kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte; KEP adresinizi kullanarak vdf’nin KEP adresine (vdf.finans@hs03.kep.tr ) elektronik posta gönderebilir,

• noter aracılığıyla şirketimize iletebilir,

• güvenli elektronik imza, mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunu vdf.finanskisiselverilerim@vdf.com.tr adresine bir e-posta gönderebilir,

• Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden vdf.finanskisiselverilerim@vdf.com.tr adresine e-posta iletebilir,

• kimliğinizi tevsik edici belgeler ile birlikte Başvuru Formunu el yazısı imzası ile Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A2 Blok/Kat-1 34406 Kağıthane-İstanbul adresine yapacağınız şahsi başvuru ile iletebilirsiniz.

Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, vdf tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Versiyon: Eylül 2023

Ad -Soyad:

İmza: